આરોગ્ય વિભાગ, મહાનગરપાલિકા, જુનાગઢની સીધી ભરતી વર્ગ-૩ ફાર્માસીસ્ટ, લેબ ટેકનીશ્યન, એકસ રે ટેકનીશ્યન, સ્ટાફ નર્સ, ફિમેલ હેલ્થ વર્કર, મલ્ટી પર્પસ હેલ્થ વર્કર(મેલ) ની જાહેરાત

https://apply.registernow.in/JuMC/Registration/

 

View Details