જુનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં U-PHC અને U-CHC માં તથા પશુત્રાશ(ઢોર ડબ્બા શાખા) માટેની સીધી ભરતી અંગેની જાહેરાત – ૨૦૨૩

https://apply.registernow.in/JuMC/Registration2023/

 

View Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 7 =