લીમડો – ૨ (પ્રાચીન વ્રુક્ષ)

વ્રુક્ષનું નામઃ લીમડો - ૨ (પ્રાચીન વ્રુક્ષ)

લોકેશનઃ જોહ કલીશા બાપુની દરગાહ, ગાંધી ચોક માં, ચીતાખાના ચોક તરફ જતા રસ્તામાં ડાબા હાથ પર, જુનાગઢ.

વ્રુક્ષનું નામઃ લીમડો – ૨ (પ્રાચીન વ્રુક્ષ)

જોહ કલીશા બાપુની દરગાહના મુંજાવર શ્રી સાલેમહમ્મદ અલારખ્ખા ઉર્ફે લાલભાઈ ઉ. વ. ૭૦ ને રૂબરૂ મળતા આપેલ માહીતી મુજબ તેમની ૬ પઢી થી તેઓ આ દરગાહ માં લોબાન કરે છે. તે ર્મુમ દાદાજી પાસેથી સાંભળેલ વાત મુજબ આ લીમડો ખુબજ જુનો છે.

થડનો ઘેરાવોઃ ૧૨ ફુટ, ૮ ઇંચ

બોટનીકલ વિગતોઃ

Botanical Name :- Azadirachta indica A.
Family :- Meliaceae
Gujarati Name :- લીમડો
Hindi Name :-નીમ
English Name :- Margosa tree

વર્ણન / ઔષધિય ઉપયોગોઃ

ઘણું જ મોટું થતું ઝાડ છે. કાત્રીદાર પાન હોય છે. તેના પર સફેદ ઝીણાં ફુલ આવે છે. લીમડા ના સેવનથી ઘણા રોગો મટે છે. ખાસ કરીને ચૈત્ર માસનાં શુક્લ પક્ષમાં લીમડાના પાન સાથે મરી તથા સિંધવ પ્રમાણસર મેળવી તે રસ પીવામાં આવે તો ઉનાળા માં થતા ગરમી ના રોગો તથા અળાઇ થતી નથી. આ રસ ૧૫ દિવસ સુધી રોજ સવારે પીવા માં આવે તો આખા ઉનાળા નો સંતાપ સતાવતો નથી. તેમજ કોઇપણ ગરમીની વ્યાધિઓ થતી નથી. મચ્છરો મારવા તેનો ધુમડો કરવામાં આવે છે. ઘર માં ઓરી અછબડા થાય તો લીમડા ની ડાળી ઘર ના બારણે બાંધવામાં આવે છે. ચામડીના રોગો માં લીમડાના પાન પાણી માં ઉકાળીને તે પાણી થી નવડાવવામાં આવે છે. સુવાવડી સ્ત્રી ને પ્રસવ બાદ ત્રણ ચાર દિવસ લીમડાનો રસ પીવાથી સુવુવા રોગ થતો નથી. તેના બીજનું તેલ ક્રુમી નાશક છે. જે ચામડીના રોગો માં વપરાય છે. આમ લીમડો રોગ પ્રતિકારક અને ઔષધિય ગુણો ધરાવે છે.

Margosa tree (લીમડો)

It is an evergreen tree, with light-black, slightly longitudinaly furowed bark. It has average height of 10-15 mt. It’s leaves are 15- 40 cm long, crowded near ends of branches; having leaflets of 7-17, 4-8 x 1.5-2 cm, fallcatte, ovatte-lanceollatte, glabrous. Flowers white in 10-22 cm long panicles, axillary or on old wood. Drupes 0.5-1.5 x 0.4-0.8 cm, ovoid-obllong, smootth,, yellllow. Seed hard,, ellipsoid gllabrous.
Throughoutt,, pllantted allong roads,, sellf sown and//or willd in forests but rare.
FLS: Dec-Mar. FRS: Jan-May
FLS: June-Oct.
FRS: Oct-Mar

(“મીન” રાશીવાળી વ્યકિતઓને આ વ્રુક્ષનું જતન કરવાથી શુભ ફળ મળે તેવી ધર્મિક્તા છે.)