પ્રકરણ ૧૨ – સહાયકીય કાર્યક્રમો ના અમલ અંગેની પધ્ધ્તી

૧૩.૧ – નીચેના નમૂના મુજબ માહિતી.

૧.

કાર્યક્રમ યોજનાનું નામ

૧.

રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના

૨.

કાર્યક્રમ યોજનાનો સમય ગાળો

૨.

સરકારશ્રીના અન્ય આદેશ સુધી

૩.

કાર્યક્રમનો ઉદેશ.

૩.

કુટુંબ ઉપર આવેલી આફતમાં આર્થીક મદદ

૪.

કાર્યક્રમનો ભૌતિક તથા નાણાંકિય લક્ષ્યાંક (છેલ્લા વર્ષ માટે)

૪.

નિયત કરેલ નથી.

૫.

લાભાર્થીની પાપ્રતા

૫.

ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા લોકો

૬.

લાભ અંગેની પૂર્વ જરૂરીયાતો

૬.

વિધવા બહેનોને લાભ મળે છે.

૭.

કાર્યક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધતિ

૭.

નિયત સ્કીમ મુજબ

૮.

પાત્રતા નક્કી કરવા અગેના માપદંડો ?

૮.

ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા લોકો

૯.

કાર્યક્રમમાં સામેલ લાભની વિગતો (સહાયકીય રકમ અથવા આપવા માં અન્ય મદદ પણ દર્શાવવી)

૯.

લાભાર્થી દિઠ રૂ.- ૧૦,૦૦૦/-

૧૦.

સહાયકીય વીતરણની કાર્ય પધ્ધતિ

૧૦.

એકાઉન્ટ પે ચેક થી રૂબરૂ બોલાવીને અપાય છે.

૧૧.

અરજી કર્યા કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમાં કોનો સંપર્ક કરવો.

૧૧.

શહેર સામુહિક વિકાસ યોજના મહાનગરપાલિકા, જૂનાગઢ

૧૨.

અરજી ફી (લાગુ પડતુ હોય ત્યાં)

૧૨.

ના

૧૩.

અન્ય ફી (લાગુ પડતુ હોય ત્યાં)

૧૩.

ના

૧૪.

અરજી પત્રકનો નમુનો (લાગુ પડતુ હોય તો જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય તો અરજદારે અરજીમાં શુ શુ દર્શાવવુ તેનો ઉલ્લેખ કરવો.

૧૪.

નિયત નમૂનો છે.

૧૫.

બિડાણની યાદી (પ્રમાણપત્રો / દસ્તાવેજો)

૧૫.

મરણનો દાખલો ઉમરના આધારો રહેણાંકના આધારો વિગેરે.

૧૬.

બિડાણનો નમુનો

૧૬.

ઉપર મુજબ

૧૭

પ્રક્રિયાને લગતી સમસ્યાઓ અંગે કર્યા સંપર્ક કરવો.

૧૭

શહેર સામુહિક વિકાસ યોજના, મહાનગરપાલિકા, જૂનાગઢ

૧૮.

ઉપલબ્ધ નિધીની વિગતો (જીલ્લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા, વિગેરે જેવા વિવિધ સ્તરોએ)

૧૮.

મહાનગરપાલિકા, જૂનાગઢ

૧૯. નીચેના નમૂના માં લાભાર્થીઓની યાદી.

ક્રમ

લાભાર્થીનુ નામ લાભાર્થી ની સંખ્યા

સહાયકીય ની રકમ

માતા / પિતા વાલી

પસંદગીનો માપદંડ

સરનામા

જીલ્લો

શહેર

નગર / ગામી

ઘર નં.

૧.

૬૮

૬,૮૦,૦૦૦/-

ગરીબી હેઠળ જીવતા લોકો

જુનાગઢ

જુનાગઢ

જુનાગઢ