પ્રકરણ ૧૩ – જૂદી જૂદી યોજનાઓ અન્વયે જૂદી જૂદી પ્રવૂતિઓ માટે અંદાજપત્રોની વિગતોની માહિતી વર્ષ ૨૦૦૯ -૧૦

૧૨.૧ – નીચેના નમૂના મુજબ માહિતી.

૧.

કાર્યક્રમ યોજનાનું નામ

૧.

યુ.સી.ડી. યોજના

૨.

કાર્યક્રમ યોજનાનો સમય ગાળો

૨.

તા ૧/૪/૦૭ થી તા. ૩૧/૩/૦૮ સુધી

૩.

કાર્યક્રમનો ઉદેશ.

૩.

આર્થિક સામાજિક વિકાસ સ્વ.નિર્ભર, લોકો જાગૂતિ

૪.

કાર્યક્રમનો ભૌતિક તથા નાણાંકિય લક્ષ્યાંક (છેલ્લા વર્ષ માટે)

૪.

૨૫૪૦ ભૌતિક રૂ. ૧,૯૦,૦૦૦/- નાણાંકિય

૫.

લાભાર્થીની પાપ્રતા

૫.

ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા લોકો

૬.

લાભ અંગેની પૂર્વ જરૂરીયાતો

૬.

આર્થિક સામાજિક વિકાસ માટે

૭.

કાર્યક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધતિ

૭.

પછાત વિસ્તારના આર્થિક ગરીબી ધરાવતા લોકોને લાભ અપાઇ છે.

૮.

પાત્રતા નક્કી કરવા અગેના માપદંડો ?

૮.

ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા લોકો / પછાત વિસ્તારના લોકો

૯.

કાર્યક્રમમાં સામેલ લાભની વિગતો (સહાયકીય રકમ અથવા આપવા માં અન્ય મદદ પણ દર્શાવવી)

૯.

સ્કીમ મુજબની ગ્રાંટ ચુકવવામાં આવે છે.

૧૦.

સહાયકીય વીતરણની કાર્ય પધ્ધતિ

૧૦.

એકશન પ્લાન મુજબની થયેલ પ્રવૂતિ પાછળ ખર્ચની તપાસણી બાદ

૧૧.

અરજી કર્યા કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમાં કોનો સંપર્ક કરવો.

૧૧.

શહેર સામુહિક વિકાસ યોજના મહાનગરપાલિકા, જૂનાગઢ

૧૨.

અરજી ફી (લાગુ પડતુ હોય ત્યાં)

૧૨.

લાગુ નથી.

૧૩.

અન્ય ફી (લાગુ પડતુ હોય ત્યાં)

૧૩.

લાગુ નથી.

૧૪.

અરજી પત્રકનો નમુનો (લાગુ પડતુ હોય તો જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય તો અરજદારે અરજીમાં શુ શુ દર્શાવવુ તેનો ઉલ્લેખ કરવો.

૧૪.

પુરૂનામ, સરનામુ, ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા હોવાનો પૂરાવો, લાયકાત

૧૫.

બિડાણની યાદી (પ્રમાણપત્રો / દસ્તાવેજો)

૧૫.

ઉપરોકત મુજબના આધાર – પુરાવાઓ

૧૬.

બિડાણનો નમુનો

૧૬.

ઉપર મુજબ

૧૭

પ્રક્રિયાને લગતી સમસ્યાઓ અંગે કર્યા સંપર્ક કરવો.

૧૭

શહેર સામુહિક વિકાસ યોજના, મહાનગરપાલિકા, જૂનાગઢ

૧૮.

ઉપલબ્ધ નિધીની વિગતો (જીલ્લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા, વિગેરે જેવા વિવિધ સ્તરોએ)

૧૮.

મહાનગરપાલિકા, જૂનાગઢ

૧૯. નીચેના નમૂના માં લાભાર્થીઓની યાદી.

ક્રમ

લાભાર્થીનુ નામ લાભાર્થી ની સંખ્યા

સહાયકીય ની રકમ

માતા / પિતા વાલી

પસંદગીનો માપદંડ

સરનામા

જીલ્લો

શહેર

નગર / ગામી

ઘર નં.

૧.

૮૦૦

૩૭૨૭૦

જુનાગઢ

જુનાગઢ

જુનાગઢ

—-