પ્રકરણ – ૧૪ – સહાયકી કાર્યક્રમો ના અમલ અંગેની પધ્ધતિ

૧૩.૧ – નીચેના નમૂના મુજબ માહિતી.

૧.

કાર્યક્રમ યોજનાનું નામ

૧.

સુર્વણ જંયતી શહેરી રોજગાર યોજના

૨.

કાર્યક્રમ યોજનાનો સમય ગાળો

૨.

૩.

કાર્યક્રમનો ઉદેશ

૩.

ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુંટુબને પગભર કરવા

૪.

કાર્યક્રમનો ભૌતિક તથા નાણાંકિય લક્ષ્યાંક

૪.

૧૦૩૨ ભૌતિક રૂ. ૯,૦૦,૦૦૦/- નાણાંકિય

૫.

લાભાર્થીની પાપ્રતા

૫.

૧.

૨.

૩.

૪.

૫.ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા લોકો

ઉંમર ૧૮ વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ

૯ ધો સુધી અભ્યાસ

ઓછા માં ઓછો ત્રણ વર્ષનો શહેરનો રહેવાસી
હોવો જોઈએ

લાભાર્થી ગરીબી રેખાનીચે જીવતા કુંટુબની વ્યખ્યામાં આવતા હોવા જોઈએ


કોઈ પણ રાષ્ટ્રીય કૂત બેંક / સહકારી બેંક / અથવા
નાણાંકિય સંસ્થા નો મુદત વિતી બાકીદાર હોવો જોઈએ નહી.

૬.

લાભ અંગેની પૂર્વ જરૂરીયાતો

૬.

અનુભવનું પ્રમાણ પત્ર

૭.

કાર્યક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધતિ

૭.

જે તે ધંધાનો જાણકાર લાભાર્થી લાભ લઈ શકે છે

૮.

પાત્રતા નક્કી કરવા અગેના માપદંડો ?

૮.

અરજી ફોર્મ સામેલ

૯.

કાર્યક્રમ માં સામેલ લાભની વિગતો (સહાયકીય રકમ અથવા આપવા માં અન્ય મદદ પણ દર્શાવવી)

૯.

૧. .સ્વરોજગાર બેંકેબલ લોન સબસીડી

૨. તાલીમ
૩. વેતન રોજગાર

૧૦.

સહાયકીય વીતરણની કાર્ય પધ્ધતિ

૧૦.

સરકારના નીયમ મુજબ

૧૧.

અરજી કર્યા કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમાં કોનો સંપર્ક કરવો.

૧૧.

શહેર સામુહિક વિકાસ યોજના મહાનગરપાલિકા, જૂનાગઢ

૧૨.

અરજી ફી (લાગુ પડતુ હોય ત્યાં)

૧૨.

અરજી ફી લેવામાં આવતી નથી.

૧૩.

અન્ય ફી (લાગુ પડતુ હોય ત્યાં)

૧૩.

ફી લેવામાં આવતી નથી.

૧૪.

અરજી પત્રકનો નમુનો (લાગુ પડતુ હોય તો જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય તો અરજદારે અરજીમાં શુ શુ દર્શાવવુ તેનો ઉલ્લેખ કરવો.

૧૪.

આ સાથે સામેલ છે.

૧૫.

બિડાણની યાદી (પ્રમાણપત્રો / દસ્તાવેજો)

૧૫.

ઉપરોકત મુજબના આધાર – પુરાવાઓ

૧૬.

બિડાણનો નમુનો

૧૬.

અરજી ફોર્મ મુજબ

૧૭

પ્રક્રિયાને લગતી સમસ્યાઓ અંગે કર્યા સંપર્ક કરવો.

૧૭

શહેર સામુહિક વિકાસ યોજના, મહાનગરપાલિકા, જૂનાગઢ

૧૮.

ઉપલબ્ધ નિધીની વિગતો (જીલ્લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા, વિગેરે જેવા વિવિધ સ્તરોએ)

૧૮.

મહાનગરપાલિકા, જૂનાગઢ

૧૯. નીચેના નમૂના માં લાભાર્થીઓની યાદી.

ક્રમ

લાભાર્થીનુ નામ
લાભાર્થી ની સંખ્યા

સહાયકીય ની રકમ

માતા / પિતા વાલી

પસંદગીનો માપદંડ

સરનામા

જીલ્લો

શહેર

નગર / ગામી

ઘર નં.

૧.

૯૯

૨૫૬૧૪૭૫

જુનાગઢ

જુનાગઢ

જુનાગઢ

જુનાગઢ

૨.

૯૯

૨૫૬૧૪૭૫