પ્રકરણ ૫ – ( નિયમ મુજબ ) નિતી ઘડતર માટે

દસ્તાવેજો જૂદા જૂદા પ્રકારના દાખલા જેમ કે જન્મ મરણનો દાખલો, બાંધકામ મંજૂરી, ટેન્ડર નોટીસ, સહાય માટેની અરજીઓ, મતદારયાદીમાં નામ દાખલ કરાવવા – સુધારાના – કમીના ફોમર્સ જકાત પહોંચ જકાત રીફંડના હુકમો ઘરવેરા આકારણી ફોર્મ દુકાનનો / વેપાર કરવા નોંધણી કરવાનો વિગેરે પ્રકારના દસ્તાવેજો રહેશે.