Recruitment

Sl NoDate PublishedSubjectLink
1March 18, 2023એપ્રેન્ટીસ તાલીમાર્થીની 113AITT/ATS ની પરીક્ષા અંગેview
2February 17, 2023મિલ્કતનું નામ ટ્રાન્સફર અંગેનું અરજી ફોર્મview
3February 14, 2023મહાનગર સેવા સદન,જૂનાગઢ રેવન્યુ ટેક્સ શાખા ઈ-ટેન્ડર નિવિદા વર્ષ-૨૦૨૩ (પ્રયત્ન ત્રીજો)view
4February 14, 2023મહાનગર સેવા સદન,જૂનાગઢ રેવન્યુ ટેક્સ શાખા ઈ-ટેન્ડર નિવિદા ૨૦૨૨/-૨૩view
5January 30, 2023મહાનગર સેવા સદન,જૂનાગઢ વોટર વર્કસ શાખા જાહેર નિવિદા નં. ૪૮/૨૦૨૨-૨૩view
6January 30, 2023મહાનગર સેવા સદન,જૂનાગઢ વોટર વર્કસ શાખા જાહેર નિવિદા નં. ૪૩/૨૦૨૨-૨૩view
7January 30, 2023મહાનગર સેવા સદન,જૂનાગઢ વોટર વર્કસ શાખા જાહેર નિવિદા નં. ૪૨/૨૦૨૨-૨૩view
8January 30, 2023મહાનગર સેવા સદન,જૂનાગઢ વોટર વર્કસ શાખા જાહેર નિવિદા નં. ૪૧/૨૦૨૨-૨૩view
9January 27, 2023ધ અર્બન હેલ્થ સોસાયટી, મહાનગરપાલિકા, જૂનાગઢ (આરોગ્ય શાખા) “ઓનલાઇન અરજીની જાહેરાત”view
10January 27, 2023મહાનગર સેવા સદન,જૂનાગઢ વોટર વર્કસ શાખા જાહેર નિવિદા નં. ૩૯/૨૦૨૨-૨૩view